Jak zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa wyrobu?

Jak zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa wyrobu?

Produkcja wszelkiego rodzaju substancji czy mieszanin chemicznych wymaga odpowiednich środków prewencyjnych. Dodatkowo podmiot produkujący musi spełnić szereg wymogów prawnych, które są określane przy pomocy różnych ustaw czy rozporządzeń nie tylko krajowych lecz również międzynarodowych. Dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów dany wyrób może zostać wprowadzony na rynek.

Zawartość kart charakteryzujących substancje niebezpieczne

karta charakterystyki bezpieczeństwaJednym z najważniejszych zagadnień jest prawidłowe opisanie produktu, a także określenie jak się z nim obchodzić. Właśnie dlatego każdy potencjalnie groźny wyrób musi posiadać odpowiadającą mu dokumentację. Może to być chociażby karta charakterystyki bezpieczeństwa, w której zawarte są wszystkie najważniejsze zapisy. Można tutaj wspomnieć chociażby o: identyfikacji substancji, identyfikacji zagrożeń, informacjach o składnikach czy środkach pierwszej pomocy. Niemniej jednak w karcie charakterystyki zawartych jest zdecydowanie więcej danych. Uzupełnieniem powyższych są także: wytyczne co do postępowania w przypadku pożaru, postępowanie w razie uwolnienia środka do środowiska czy rekomendowane środki ochrony indywidualnej. Warto wspomnieć, że zakładach przemysłowych każdy pracownik powinien być zapoznany z warunkami wykonywanych czynności, a w szczególności właśnie z charakterystyką substancji niebezpiecznych. Jest to niezwykle istotne.

Właśnie dlatego wielu przedsiębiorców udostępnia swoim pracownikom aktualne opracowania, które powinny być przez nich przeczytane. Na tej podstawie sporządzana jest lista osób zaznajomionych z poszczególnymi pozycjami. Jak widać obecnie powszechnie stosowane są środki zapobiegawcze w postaci szczegółowej dokumentacji określonych substancji czy mieszanin. Dzięki temu pracownicy czy osoby transportujące takie substancje są w stanie do tego odpowiednio przygotować.